Siirry sisältöön

Kuva: Turun ammattikorkeakoulu

Tästä oli kyse

  • Digiolkkarista työelämään -hankkeen tavoitteena oli auttaa työnhakijoita tunnistamaan ja tuomaan esiin omaa osaamistaan sekä parantamaan digi- ja viestintätaitojaan.
  • Turussa hankkeen kohderyhmänä olivat yli 54-vuotiaat työttömät. Turun ammattikorkeakoulu ja Turun seudun Työtä, sosiaalisuutta, terveyttä ry (TST ry) järjestivät työpajoja, joissa osallistujat työstivät osaamistaan ja saivat apua digitaitojensa ja työnhakutaitojensa kehittämiseen. Työpajoissa oli tapaamisia myös työnhakua ja työllistymistä tukevien toimijoiden kanssa. Turussa oli palkattu vertaisohjaaja ja vapaaehtoisia vertaisohjaajia.
  • Helsingissä hankkeen kohderyhmänä olivat työikäiset arabiankieliset maahanmuuttajat. Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak rakensi verkostoyhteistyötä maahanmuuttajien työllistymistä tukevien järjestöjen ja julkisten toimijoiden kanssa. Osahankkeessa rakennettiin materiaalipankki helsinkiläisille maahanmuuttajien työuraohjausta ja -mentorointia tekeville toimijoille Innokylään Työtila-työskentelyalustaan. Lisäksi Diak järjesti arabiankielisille maahanmuuttajille valmennuksia, joilla tuettiin maahanmuuttajien työelämäpolkuja ja suomen kielen taitoa. Helsingissä oli palkattu vertaisohjaaja.

Digiolkkarista työelämään -hankkeen tuloksia

  • Testattu työpajan toimintamalli. Toimintamallin sisältöjä ovat digivalmennukset, vuorovaikutustaidot ja  työhaastattelutilanteet. Vertaisten tuki toinen toisilleen on keskeistä tässä mallissa.
  • Kaksikielisen työuravalmennuksen malli, joka sisältää sekä ryhmämuotoisia tapaamisia (luennot, ryhmätehtävät, vertaiskeskustelut) että yksilöohjausta (kaksikielinen valmennuskeskustelu, omakielisen ammatillinen ohjaus ja asiointituki).
  • Turussa ja Helsingissä kehitettiin valmennusten sisältöjä yhdessä osallistujien kanssa selvittämällä heidän tarpeitaan mm. haastatteluilla ja kyselyillä. Osallistujat olivat myös aktiivisesti mukana, kun hankkeen toiminnasta viestittiin. Hankkeen osallistujien osaaminen ja rohkeus uusien asioiden kokeiluun ja vuorovaikutukseen kehittyivät hankkeen aikana.
  • Hankkeessa mukana olleet korkeakoulut hyödyntävät jatkossa hankkeen materiaaleja opetuksessaan ja käyttävät kertyneitä kokemuksia ja osaamista uusien hankesuunnitelmien pohjana. TST ry juurruttaa hankkeesta yhdistyksen toimintaan vertaisryhmissä toimimista, vuorovaikutustaitojen ja digivalmiuksien harjoittelua ohjatuissa työpajoissa sekä yritysvierailuja.

Digiolkkarista työelämään -hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia tapoja ja yhteistyöverkostoja työikäisten haastavien työnhakijaryhmien osaamisen tunnistamiseen ja työllistymiseen. Hankkeessa hyödynnettiin digitaalisia menetelmiä, palvelumuotoilua ja yhteiskehittämistä sekä monikanavaista palveluiden kehittämistä. Hankkeessa olivat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Turun seudun TST ry ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin 1.11.2016-31.12.2018 ja sen budjetti oli 473 089 euroa.

Voimaa vertaisista – työelämävalmiuksen kehittäminen työttömien ja maahanmuuttajien ohjatussa ryhmätoiminnassa

Artikkeli Diakin Dialogissa: Uudet askeleet Suomessa

Artikkeli Aamuset: Digiolkkarista työelämään -hanke edistää yli 52-vuotiaiden työllistymistä

Lisätietoja:
Maija-Liisa Aronpää
Turun ammattikorkeakoulu
puh. 044 9074 540, maija-liisa.aronpaa(at)turkuamk.fi

Pia Sahonen
Diakonia-ammattikorkeakoulu
puh.040 552 2742, pia.sahonen(at)diak.fi