Siirry sisältöön

Tuloksia: CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

Jenni Nurmi Ecolan Oy:stä, kuvakaappaus CircHubs-tulosvideolta.

Tästä oli kyse

 • CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uudenlaista yhteistyötä kuutoskaupunkien ja kiertotaloustoimijoiden kesken. Lisäksi tuettiin kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

CircHubs-hankkeen tuloksia

 • CircHubs-hankkeessa oli kokonaisuudessaan mukana yli 300 yritystä, muut organisaatiot huomioiden yhteensä yli 400 toimijaa.
 • Tampereen alueella CircHubs kehitti uusia kiertotalouden mukaisia ratkaisuja yrityksille suunnatuissa kokeilupalveluhankinnoissa. Kokeiluissa testatut ratkaisut liittyivät mm. näihin aihealueisiin:
  • uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa
  • biohiilen käyttö hulevesien käsittelyssä
  • pilaantuneiden maiden käsittely
  • ravinnekiertoa edistävien biomassojen käsittelytekniikat
  • monimuotoiset kasvualustat
  • ilmanlaadun seuranta
 • Hanke teetti kokeilujen pohjaksi materiaalivirtaselvitykset maa- ja biomassoista ja tuhkien sekä rakennusmateriaalien hyödyntämismahdollisuuksista. Selvityksissä esiintulleita pullonkauloja ja liiketoimintapotentiaalia työstettiin yritysten ja muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa ensin yhteisillä ideoimistilaisuuksilla ja työpajoilla, edeten lopulta mm. yrityskohtaisiin sparrauksiin ja itse kokeiluihin.
 • Kokeiluja tehtiin Tampereen alueella ECO3:n ja Tarasteen alueella sekä Hiedanrannassa. Hiedanrannassa keskityttiin erityisesti kiertotaloutta tukevien rakentamisen toimintamallien kehittämiseen ja rakennusmateriaalien (esim. purkumateriaalit) hyödyntämiseen. Hiedanrannan yleissuunnitelman tueksi tehtiin myös selvitys alueen vähähiilisestä logistiikasta. Hankkeessa tehtyjä selvityksiä voi hyödyntää myös muiden kaupunkien kehityskohteissa.
Mies suojavarusteissa seisoo suuren jätekasan vieressä, jäte koostuu eristevilloista
Ekopartnerit selvitti uusia mahdollisuuksia eristevillan kierrättämiselle Topinpuiston yrityssparrauksissa, kuvassa tuotantopäällikkö Jarno Tuomola. Kuva: Johanna Liipola/Muotomyrsky.
 • Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun ammattikorkeakoulu kehittivät CircHubsissa Topinpuiston kiertotalousverkoston toimintaa ja Kiertotalouden vierailukeskus -konseptia. Uusi vierailukeskus on määrä toteuttaa vuonna 2023. Konseptia kehitettiin yhdessä yritysten kanssa ja sitä pilotoitiin LSJH:n Vierailukeskus Kahmarissa koko hankkeen ajan. Yli 2300 vierasta kävi pilottinäyttelyissä Vierailukeskus Kahmarissa ja Olipa jälleen materiaali -näyttelyssä vierailukeskus Joessa.
 • Uusina kiertotalouden ja uusiokäytön palvelukonsepteina CircHubsin toimijat kehittivät Topinpuistossa mm. sparrauspalvelua yrityksille ja tekivät kokeiluja (esim. käytöstä poistettujen sähkölaitteiden keräyksiä suoraan kiinteistöistä). Turun ammattikorkeakoulu pohjusti opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä esimerkiksi opiskelijoiden tekemillä kiertotalouden selvityksillä ja kokeiluilla. Tarkoituksena on laajentaa kiertotalouden oppimisympäristö koko ammattikorkeakouluun.

 • HSY tuotti hankkeessa T&K&I-toimintamallin kuutoskaupunkien kiertotalouskeskusten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan systematisoimista ja kehittämistä varten.
 • Tampereen yliopisto valmisteli työkalun kiertotalouskeskusten rakenteen ja toimijoiden luokittelua varten ja konkretisoi selvityksillä ja visualisoinneilla keskusten ekosysteemejä. Työkalut auttavat keskuksia näkemään, minkälainen operaattorimalli toimisi niissä parhaiten ja minkälainen yhteistyö edesauttaa keskusten kehittämistä.
 • Hankkeessa kehitettiin kiertotalouden seudullista tiedontuotantoa ja liiketoiminnan kehittämistä paitsi materiaalivirtaselvityksillä ja uudelleenkäyttöselvityksillä, myös seudullista yhdyskuntajätelaskentaa kehittämällä. Menetelmä kattaa jätehuoltoyhtiöiden vastaanottamien jätteiden lisäksi muut alueelliset yhdyskuntajätevirrat, ja on ensimmäinen laatuaan. Myös Uudelleenkäyttö ja sen edistäminen -selvitys on lajissaan ensimmäinen tästä aihepiiristä tehty julkaisu Suomessa. Sekä julkinen että yksityinen sektori voivat hyödyntää selvityksiä kiertotaloutta kehittäessään, yritykset myös liiketoiminnan pohjana.
 • CircHubs-hankkeen aikana kiertotalouskeskusten välille syntyi verkosto, joka jatkaa toimintaansa myös hankkeen jälkeen ja on laajentunut hankkeessa mukana olleiden kaupunkien ulkopuolelle jo hankkeen aikana.

Hankkeen selvitykset ja muut materiaalit löytyvät Tietopankista os. circhubs.fi

CircHubs-hankkeen päätavoitteina oli tukea uusien kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä ja pilotointia, kerätä seudullista tietoa materiaalivirroista ja niiden hyötykäytön pullonkauloista sekä edistää 6Aika-kaupunkien ja niiden kiertotaloustoimijoiden välistä yhteistyötä. Hanketta koordinoi Business Tampere, muut osapuolet olivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Kiertokaari, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Ekokumppanit ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.5.2017-30.9.2019 ja sen budjetti oli 2,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja
Pirkko Eteläaho
projektipäällikkö
Business Tampere
pirkko.etelaaho(at)businesstampere.com

Tuomas Alijoki
projektikoordinaattori
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
tuomas.alijoki(at)lsjh.fi

Piia Nurmi
koulutus- ja tutkimusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu
piia.nurmi(at)turkuamk.fi

Tuomas Räsänen
projektipäällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
tuomas.rasanen(at)hsy.fi

Henna Teerihalme
materiaalitehokkuusasiantuntija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
henna.teerihalme(at)hsy.fi

Helmi Riihimäki
Kiertokaari
ympäristöpäällikkö
helmi.riihimaki(at)kiertokaari.fi

Leena Aarikka-Stenroos
tutkimusryhmän johtaja, Associate Professor
Tampereen yliopisto
leena.aarikka-stenroos(at)tuni.fi.

Hannele Väyrynen
projektipäällikkö
Tampereen yliopisto
hannele.vayrynen(at)tuni.fi

Suvi Holm
toimitusjohtaja
Ekokumppanit
suvi.holm(at)ampere.fi

Teija Haavisto
erikoissuunnittelija
Suomen ympäristökeskus SYKE
teija.haavisto(at)ymparisto.fi