Siirry sisältöön

Syksyn 2016 hankehaku: Tule rakentamaan uutta kaupunkia

10.09.2016 | 6AikaUutiset

Tule rakentamaan uutta kaupunkia!

Kuutoskaupungit kutsuvat sinut mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita, joiden teemana ovat kiertotalous ja resurssiviisaus sekä älykkään kaupungin uudet ratkaisut. Hakukierros on käynnissä syksyllä 2016.

Kiertotalouteen ja resurssiviisauteen liittyvät hankkeet edistävät energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa. Ne avaavat mahdollisuuksia uudenlaisille energia- ja materiaalipalveluille sekä vastaavat esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, terveyteen ja lähipalveluihin liittyviä haasteita kaupungeissa.

Älykkään kaupungin uusilla ratkaisuilla tarkoitetaan hankkeita, joilla testataan ja kehitetään tulevaisuuden fiksuja ratkaisuja hyödyntäen vaikkapa digitaalisuutta, avointa dataa, esineiden internetiä (IoT), virtuaalitodellisuutta sekä jakamistaloutta.

Ideasta hankkeiksi

Syksyn hankehaku on käynnistynyt ideavaiheella, jonka deadline on 17.10.2016. Kaikki määräaikaan mennessä jätetyt ideat arvioidaan ja niille annetaan palaute. Parhaat saavat sparrausta hankehakemuksen tekoon.

Hankkeita voi jättää 22.12.2016 asti. Voit jättää hankkeen, vaikka et osallistuisikaan ideavaiheeseen.

Hankkeista kannattaa olla ensin yhteydessä kuutokaupunkeihin. Tutustu myös hakuilmoitukseen ja hakijan oppaaseen. Varsinaiset hakemukset jätetään deadlineen mennessä EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi.

Kuka voi hakea?

Hakijoina voivat olla mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat. Hankkeiden tulee rakentaa konkreettista yhteistyötä kaupunkien välille.

Hakuun liittyen järjestettiin neljä infotilaisuutta, joissa esiteltiin haun teemoja, hakuprosessia sekä avataan hakuvaatimuksia. Tilaisuuksien materiaalit löytyvät täältä.

Uutta kaupunkia yhdessä

Yhteistyö ja avoimuus tehostavat innovaatioiden syntymistä ja testaamista, mahdollistavat uutta liiketoimintaa sekä kasvattavat tuottavuutta.

6Aika tähtää uusien, kaupunkien tarpeista lähtevien ratkaisujen no­peaan ke­hittämi­seen ja levittämiseen. Tässä olennaisessa osassa ovat oppien, kokemusten, parhaiden käytäntö­jen, työkalujen sekä prosessien keruu, taltiointi ja jakaminen.

Yhteinen ide­ointi ja hankeaihioiden arviointi varmistavat sen, että toteutukseen pääty­vät käytännönlä­hei­set ja  innovatiiviset ideat. Samalla hankevalmistelijat löytä­vät toi­sensa.  Avoin pro­sessi vahvistaa eri toimijoiden sitoutumisen myös yhteiseen käytän­nön toteutuk­seen.