Siirry sisältöön

Päättynyt: Digiolkkarista työelämään

Digiolkkarista työelämään -hankkeessa tavoitteena on auttaa työnhakijoita tunnistamaan ja tuomaan esiin omaa osaamistaan sekä parantamaan digi- ja viestintätaitojaan ja sujuvoittamaan työelämäpolkuja. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden osalta tavoitteena on myös parantaa kielen oppimisen strategioita. Toisena tavoitteena on kohderyhmien kanssa tekemisissä olevien toimijoiden välisen verkostoyhteistyön kehittäminen. Hankkeen kohderyhmiä ovat Turussa yli 54-vuotiaat työttömät ja Helsingissä työikäiset maahanmuuttajat sekä molemmissa kaupungeissa työttömien kanssa toimivat järjestöt, ammattilaiset ja yritykset.

Yrityskontaktointeja ja -vierailuja työnhakijoille, verkostoyhteistyötä ammattilaisille

Hankkeen ensimmäistä tavoitetta kohti mennään molemmissa kaupungeissa uudenlaisen ryhmävalmennuksen avulla ja vertaisten tuella. Verkostoyhteistyötä kehitetään työllistymisasioihin perehtyneiden ammattilaisten, vaikeasti työllistyvien parissa toimivien yhdistysten sekä potentiaalisten työllistäjien eli yritysten välille. Järjestöt ovat vahvasti mukana uusien mallien kehittämisessä.

Turun osahankkeessa järjestetään hankkeen aikana useita työpajoja, joissa 54 vuotta täyttäneet työnhakijat yhdessä vertaisohjaajan, projektityöntekijöiden ja taustaverkoston kanssa työskentelevät toisiaan tukien. He tekevät yritysvierailuja pienryhmissä haluamansa alan yrityksiin ja haastattelevat yritysten edustajia tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyen. Näitä osaamistarpeita ja omia osaamisen haasteita työstetään työpajoissa eri tavoin esim. digitaalisen tarinankerronnan avulla. Yritysyhteistyötä kehitetään myös muilla uusilla tavoilla. Verkostoyhteistyötä tiivistetään niiden toimijoiden välillä, jotka ovat tekemisissä yli 54-vuotiaiden työnhakijoiden kanssa. Heille järjestetään kerran lukukaudessa työpaja, johon ottavat osaa myös työpajoissa työskentelevät työnhakijat kertoen tarpeistaan ja toiveistaan avun suhteen.

– ”Yksi hankkeen mielenkiintoisimpia ja haastavimpia tehtäviä on, miten työnhakijat pääsevät uuden mallin avulla aktiiviseen rooliin työnhaussa yhteistyössä toistensa ja vertaisohjaajan kanssa ja ottavat yhteyttä yrityksiin haastatellakseen yritysedustajia tulevaisuuden osaamistarpeista. Hankkeessa harjoiteltavien vuorovaikutustaitojen myötä kasvaa rohkeus tuoda esiin itseään ja osaamistaan. Tämän työnhakijoiden rohkean ja aktiivisen roolin toivon jatkuvan siten, että osallistujat voivat myös vaikuttaa ja olla mukana siinä, millä tavoin hankkeen kehitystyötä viedään eteenpäin ja uusia toimintatapoja levitetään muihin 6Aika-kaupunkeihin”, kertoo projektipäällikkö Maija-Liisa Aronpää.
Helsingin osahankkeessa tuetaan valmennuksiin osallistuvien maahanmuuttajien etenemistä suomen kielen oppimispolulla. Osallistujat saavat tukea omalla kielellään vertaisohjaajalta, vertaisryhmältä ja mentoreilta. Järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa tiivistetään. Valmennuksissa hyödynnetään järjestöjen monipuolista toimintaa valmennettavien koulutus- ja työllistymisvalmiuksien lisäämiseksi ja yrityksiä sitoutetaan yhteistyöhön.

Kohderyhmät mukana hankkeen kehittämistyössä

Kokemusten vaihto Turun ja Helsingin välillä on olennainen osa hanketta. Turussa voidaan hyödyntää Helsingissä saatuja kokemuksia maahanmuuttajien työnhakuryhmistä, ja toisaalta Turusta kerättyjä kokemuksia voidaan käyttää Helsingissä maahanmuuttajien kanssa. Hankkeen tulosten perusteella julkaistaan käsikirja, joka kuvaa uudenlaisia menetelmiä työllistymisen tukemiseksi molemmilla kohderyhmillä. Molempien kohderyhmien edustajat ovat merkittävässä roolissa kehittämistyössä ja viestinnässä ja ovat siten muokkaamassa käsikirjaa.

Digiolkkarista työelämään -hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun Seudun TST ry.

Kesto: 1.11.2016–31.12.2018
Budjetti: 473 127€

Tutustu hankkeen tuloksiin

Yhteyshenkilö:
Lehtori Maija-Liisa Aronpää
Turun ammattikorkeakoulu
maija-liisa.aronpaa@turkuamk.fi