Päättyneet pilottihankkeet

17.08.2017

Kaupunkikehittämisen hankkeet (EAKR-rahoitus)

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana

3D-kaupunkimalliin perustuva avoin innovaatioalusta on yhteiskäyttönen, avoin ja vuorovaikutteinen. Se mahdollistaa 3D-kaupunkimalliin perustuvien uusien sovellusten ja palvelujen kehittämisen ja pilotoinnin.

>> Lue lisää

CityGeoModel – avoin geotietomalli kaupunkeihin

Kehittämällä kaupunkien maa- ja kallioperätiedon (geotiedon) käyttöä avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti, säästetään yhteiskunnan rakentamisen ja suunnittelun kustannuksissa. CityGeoModel – avoin geotietomalli kaupunkeihin -hankkeessa etsitään uusia tapoja hyödyntää ja tuoda geotietoa käyttöön.

>> Lue lisää

Datasta oivalluksia ja bisnestä

Datasta oivalluksia ja bisnestä vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.

>> Lue lisää

Edudigi – Peliteknologiat osaksi koulumaailmaa

EduDigi-hankkeessa tuodaan peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista. Hankkeessa luodaan osaamis- ja yrityskiihdyttämö oppimispelejä tekeville startup-yrityksille. Tarkoituksena on tukea uusien tuotteiden, palveluiden ja markkinoiden kehittymistä tarjoamalla pelillistämisen ja kokeilemisen alustoja sekä kokeiluympäristöjä.

>> Lue lisää

Hyvinvointiyritykset kiertoon

Tulevan kymmenen vuoden aikana Suomessa on ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 terveys- ja sosiaalialan yritystä. Vain noin neljäsosalla niistä on jatkaja tiedossa. Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke tekee töitä onnistuneiden omistajanvaihdosten eteen pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella. Mukana on sata omistajanvaihdoksen edessä olevaa yritystä.

>> Lue lisää

Ilmastokatu

Ilmastokaduilla tähdätään tulevaisuuden vähähiiliseen ja ilmastonmuutokseen sopeutuneeseen kaupunkiin. Ilmastokadut sijaitsevat Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkuraitilla ja Asematiellä. Nopeiden kokeilujen ohjelma vauhdittaa ilmastoviisaiden palveluiden kasvua.

>> Lue lisää

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat

Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu avaavat liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Avattavat rajapin­nat liittyvät tie- ja katuverkon kunnossapitoon, liiken­teen ohjaukseen, julki­seen liikenteeseen ja pysäköintiin. Päämääränä on edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä ja aktivoida tähän työhön erityisesti yrityksiä.

>> Lue lisää

Massadatasta liiketoimintaa

Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana -hankkeessa edistetään kaupunkiympäristön ja liikenteen massadatan hyödyntämistä kaupungin sisällä ja uuden liiketoiminnan raaka-aineena. Kun avointa dataa yhdistetään massadataan ja reaaliaikaisiin datajärjestelmiin, syntyy yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

>> Lue lisää

MEDAIA – Median avoimet innovaatioalustat

Hankkeessa kehitetään ja verkostoidaan media-alan avoimia innovaatioalustoja. Hankkeessa toteutetaan avoimeen innovointiin perustuen 13 pilottia, joissa kokeillaan uudenlaisia tuote- ja palvelukonsepteja. Tarkoituksena on saattaa yhteen media-alan eri toimijoita ja näin mahdollistaa pitkäaikainen vuorovaikutus sekä tietotaidon siirtyminen.

>> Lue lisää

Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta

Digitaalinen terveys on yksi lähitulevaisuuden suurimmista trendeistä. Hankkeessa kehitetään ja testataan terveys- ja hyvinvointialan palvelurobotiikkaa. Koko toimijayhteisö tuodaan yhteen kehittämään sovelluksia ja palveluita. Ratkaisuja testataan aidoissa käyttötilanteissa asiakkaiden kanssa.

>> Lue lisää

SOHJOA – Itseohjautuvat robottibussit

SOHJOA-hanke tuo automaattiset pikkubussit kaupunkien kaduille. Suomalaisille teknologiayrityksille kokeilu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden testata ja kehittää omia tuotteitaan aidossa käyttöympäristössä.

>> Lue lisää

TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeiluja kuutoskaupungeissa

TRY OUT! -hankkeessa annetaan kiertotaloutta ja cleantechiä edistäville yrityksille mahdollisuus kokeilla tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden, käyttäjien, kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa rakennettavan kiertotalouden kokeilualusta pohjautuu vahvasti kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen.

>> Lue lisää

Tulevaisuuden Ruokamaailma

Tulevaisuuden Ruokamaailma on ravintolasta ja myymälästä muodostuva tutkimus- ja kehitysalusta, jossa on mahdollisuus testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita, konsepteja, teknologioita ja ratkaisuja.

>> Lue lisää

Yliopistosairaalat innovaatioalustana – YSI

Yliopistollisissa sairaaloissa on Suomen ykkösosaajat erikoissairaanhoidon osalta. Turun ja Oulun yliopistolliset sairaalat lähtevät yhteistyössä edistämään terveysalan avointa innovointia sekä alan tutkimusta. Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeen tarkoituksena on synnyttää alalle uutta, kasvuhakuista liiketoimintaa.

>> Lue lisää

Älykäs kaupunkivesiliikenne

Kaupunkien täytyy jatkuvasti pystyä uudistamaan liikkumisen palveluita pystyäkseen palvelemaan asukkaita ja vierailijoita. ÄlyVESI – Älykäs kaupunkivesiliikenne on hanke, jossa kehitetään uusia ratkaisuja sekä palveluita kaupunkivesiliikenteeseen.

>> Lue lisää

Työllisyyden ja osaamisen kehittämishankkeet (ESR-rahoitus)

Digiolkkarista työelämään

Digiolkkarista työelämään -hankkeessa tavoitteena on auttaa työnhakijoita tunnistamaan ja tuomaan esiin omaa osaamistaan sekä parantamaan digi- ja viestintätaitojaan ja sujuvoittamaan työelämäpolkuja.

> Lue lisää

Game Time

Suomen vientialoista peliala on vahvasti nousussa. Suomessa tarjotaan korkeakoulutasoista pelialan opetusta, mutta yhteyksissä työelämään on kehitettävää. Hankkeella edistetään Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

>> Lue lisää

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista. Lisäksi kartoitetaan nuoriin kohdistuvien työllisyystoimien vaikutuksia.

> Lue lisää

Näyttämöt ja kasvunpajat

Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata uusi malli korkeakoulutettujen osaajien työllisyyden parantamiseksi sekä yritysten kasvuhaasteiden ratkaisemiseksi. Osaajille tarjotaan näytön paikkoja ja yrityksille apua liiketoimintansa kehittämiseen.

>> Lue lisää

Tulevaisuuspajalta Työhön Tuetusti (TUTTU)

Hankkeessa tuodaan asiakkaat mukaan työllisyydenhoidon ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen. Turun ideaverstaissa ideoidaan yhdessä ratkaisuja työnhaun haasteisiin. Tampereen luodaan yhteistoiminnallisen kehittämisen alustaa ja mallia työllistymistä edistäviin palveluihin.

>> Lue lisää 

Työssä oppien kohti työtä

Vaikka oppisopimuskoulutuksia onkin jo pitkään järjestetty vastaamaan yritysten tarpeisiin, ovat yritysten ja oppilaitosten prosessit olleet edelleen hyvin kaukana toisistaan. Työssä oppien -hankkeessa parannetaan näitä prosesseja ja mm. luodaan osallistujille henkilökohtainen etenemissuunnitelma ja -polku, jota tuetaan digitaalisella oppimisympäristöllä.

>> Lue lisää

Töitä! Osaaminen käyttöön

Työttömien korkeakoulutettujen näkemys omasta osaamisesta on usein rajoittunut eivätkä he näe osaamisensa potentiaalia tai sen hyödyntämismahdollisuuksia. Jotta korkeakoulutettujen työllistymisen kynnys madaltuisi, hankkeessa pyritään lisäämään palvelutuottajien yhteiskehittämistä. Työnhakijat otetaan tiiviisti mukaan palvelujen kehittämiseen. 

>> Lue lisää

Jaa artikkeli