Siirry sisältöön

Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal -sopimus

Julkisen sektorin toteuttamilla ja hankkimilla työmailla eri tyyppisiä päästöjä syntyy useista lähteistä. Keskeisiä päästölähteitä ovat esimerkiksi rakennusten lämmitys, betonin kuivatus, työkoneet sekä kuljetukset työmaille, työmailta ja työmaa-alueilla. Nämä toiminnot tuottavat päästöjä kuten ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja, terveydelle ja ympäristölle haitallisia paikallispäästöjä sekä pölyä ja melua. Työmaista aiheutuvat terveyshaitat korostuvat etenkin asutuksen ja vilkkaiden kävelyalueiden läheisyydessä, joissa työkoneiden tuottamat pienhiukkaset ja typenoksidit voivat paikoitellen muodostaa merkittävän osan ilmanlaatua huonontavista päästöistä.

Viime vuosina usea hankintayksikkö on alkanut etsiä uusia toimintatapoja sekä ratkaisuja työmaiden ja erityisesti työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Teema on nostettu esille muun muassa Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa (HNRY -hanke), jossa keskitytään työmaiden, sataman yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen. Tätä tehdään muun muassa luomalla päästötön työmaa -konseptia sekä pilotoimalla tapoja työmaalla syntyvien päästöjen vähentämiseksi.

Myös valtio on keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (KAISU) linjannut päästövähennystavoitteita ja politiikkatoimia työkoneille. Yhtenä keskeisenä keinona vähennystavoitteeseen pääsemisessä on energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten työkoneiden osuuden lisääminen julkisten hankintojen kautta.

Tämän opimuksen tavoitteena on vähentää hankintayksikköjen työmailla syntyviä päästöjä pitkäjänteisesti julkisten hankintojen avulla. Sopimuksella hankintayksiköt sitoutuvat tämän sopimuksen tavoitteisiin, toimenpiteiden toteuttamiseen, seurantaan ja valvontaan kaikkien sopimuksen määritelmän mukaisten työmaidensa ja sopimuksessa määriteltyjen työkoneiden osalta.

Mikä tahansa hankintayksikkö, joka ei kuulu sopimuksen ensivaiheen allekirjoittajiin, voi 9.9.2020 jälkeen liittyä tähän sopimukseen allekirjoittamalla erillisen liitteen (liite on esitetty tämän sopimuksen liitteenä 1). Ennen liitteen allekirjoittamista on hankintayksikön oltava yhteydessä ministeriön erikseen määrittelemään yhteyshenkilöön ja ilmoitettava aikeestaan liittyä sopimukseen.

Tutustu Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal -sopimuksen sisältöön tarkemmin alla olevasta sopimusdokumentista.

Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal -sopimus (pdf)