Miten 6Aika toimii?

Kuva: Tampereen kaupunki/Hanna Leppänen

Hankkeet tekevät tulokset

6Aika-strategia on laaja kokonaisuus, joka koostuu yhteenlaskettuna kymmenistä kestävän kaupunkikehittämisen sekä työllisyyden ja osaamisen hankkeista. Kuutoskaupungit ratkaisevat hankkeissa kehittämishaasteita yhteistyössä keskenään ja yhdessä yritysten, kaupunkilaisten ja tutkimussektorin kanssa. Kaikissa 6Aika-hankkeissa on toteuttajia vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Hankkeiden tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, ESR-hankkeissa erityisryhmät, kuten nuoret, maahanmuuttajat tai muut työttömät työnhakijat.

6Aika-strategian perustana on kolme laajamittaista, jo päättynyttä kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Kärkihankkeet ovat edistäneet suomalaisen älykaupunkimallin tärkeitä osatekijöitä: asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä, datan avaamista ja hyödyntämistä sekä palveluiden kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä. Samalla kaupunkien omat kyvykkyydet kasvoivat näiden tekijöiden osalta.

Tutustu 6Aika-strategiadokumenttiin

Hankkeet

Rahoitus

Kuva: Igor Väisänen

6Aika-koordinaatio vastaa strategian operatiivisesta toiminnasta

6Aika-koordinaation vastuulla on hoitaa 6Aika-strategian kansallinen ja kaupunkikohtainen koordinointi, aktivointi ja viestintä. Koordinaatio varmistaa, että strategian kansallinen toimeenpano ja yhteistyö etenee johtoryhmän päätösten ja ohjausryhmän ohjauksen mukaisesti. 6Aika-koordinaatioon kuuluvat kaupunkikoordinaattorit ja 6Aika-strategiatoimisto.

Kuva: Igor Väisänen

Kaupunkikoordinaattorit vastaavat oman kaupunkinsa 6Aika-hankekokonaisuuden koordinoinnista ja seurannasta ja levittävät tietoa 6Aika-tekemisestä kaupunkien sisällä ja laajemmin paikallisesti. Kaupunkikoordinaattorit tukevat kaupunkeja kehitystarpeiden tunnistamisessa, hankkeita he tukevat niin suunnitteluvaiheessa kuin toteuttamisenkin aikana. Kaupunkikoordinaattorit auttavat hankevalmistelijoita löytämään oikeat kontaktit kaupungeistaan eri sisältöihin liittyen. Hankkeiden käynnistyttyä toimijoiden verkottaminen on myös osa koordinaattorien osaamista.

6Aika-strategiatoimiston tehtävänä on varmistaa 6Aika-strategian eteneminen ja fasilitoida yhteistyötä eri osapuolten välillä. Strategiatoimisto vastaa hankkeiden haku- ja arviointiprosessien koordinoinnista ohjausryhmän kanssa sekä tukee kaupunkikohtaista koordinaatiota. Strategiatoimiston tehtävänä on edistää hankkeiden tulosten käyttöönottoa ja hyvien käytäntöjen jakamista kaupunkien välillä. Lisäksi strategiatoimisto vastaa strategiatason viestinnästä ja tukee hankkeiden omaa sekä kuutoskaupunkien viestintätyötä. Strategiatoimisto koordinoi kansainvälisten ja kansallisten vierailijaryhmien käyntejä.

Ota yhteyttä

Kuva: ENTREPS

Johtoryhmä ja ohjausryhmä luotsaavat 6Aika-strategiaa

6Aika-strategian ylintä päätösvaltaa käyttää kuutoskaupunkien yhteinen johtoryhmä, joka koostuu kaupun­kien elinkeino- ja innovaatioasi­oista tai kaupunkikehityksestä vastaa­vista johtajista. Johtoryhmä päättää muun muassa strategian tavoitteista ja rahoitettavista hankkeista sekä vastaa strategian seurannasta yhdessä rahoitta­jien kanssa.

Ohjausryhmä tukee johtoryhmän työtä ja ohjaa 6Aika-koordinaation työtä. Ohjausryhmä vastaa hankkeiden haku- ja arviointiprosesseista, ohjaa kansallista ja kansainvälistä verkostoyhteistyötä ja seuraa hankkeiden toteutumista. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee johtoryhmän käsittelemät asiat, toimeenpanee sen päätökset ja raportoi strategian toteutumisesta johtoryhmälle.

Kaupunkien sisällä 6Aika-toiminta on organisoitu johtoryhmän ja ohjausryh­män jäsenten sekä 6Aika-kaupunkikoordinaattorin yhteis­työnä. Jokainen kaupunki on organisoinut kaupunkikohtaisen toiminnan omaan organi­saatioon sopivalla tavalla.

Johtoryhmän jäsenet:

Elinkeinojohtaja Tuula Antola, Espoon kaupunki, puheenjohtaja
(varajäsen: Kehittämispäällikkö Pia Wollsten, Espoon kaupunki)

Johtaja Juha Ala-Mursula, BusinessOulu
(varajäsen: Innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti, BusinessOulu)

Elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki
(varajäsen: Kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistö, Vantaan kaupunki)

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen, Tampereen kaupunki
(varajäsen: Hankejohtaja Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki)

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki,
(varajäsen: Yksikön päällikkö Santtu von Bruun, Helsingin kaupunki)

Kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman, Turun kaupunki, varapuheenjohtaja
(varajäsen: Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy)

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto
(varajäsen: Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto)

Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, Työ- ja elinkeinoministeriö

Erityisasiantuntija Mika Perttunen, Vantaan kaupunki (esittelijä, ohjausryhmän puheenjohtaja)

Ohjausryhmän jäsenet:

Erityisasiantuntija Mika Perttunen, Vantaan kaupunki, puheenjohtaja

Hankejohtaja Riitta Birkstedt, Turun kaupunki
(varajäsen: Kasvuvalmentaja Marko Puhtila, Turku Science Park)

Innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti, BusinessOulu
(varajäsen: Rahoitusasiantuntija Ari Saine, BusinessOulu)

Johtava asiantuntija Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki
(varajäsen: Erityissuunnittelija, Anna Lehtovaara, Helsingin kaupunki)

Palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen, Espoon kaupunki
(varajäsen: Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Espoon kaupunki)

Johtaja Seppo Haataja, Business Tampere, varapuheenjohtaja
(varajäsen: Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Tampereen kaupunki)

Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto
(varajäsen: rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto)

Rahoitusasiantuntija Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus

Ylitarkastaja Olli Voutilainen, työ- ja elinkeinoministeriö, alueet ja kasvupalvelut

Neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, liikenne- ja viestintäministeriö, tieto-osasto, tietoliiketoimintayksikkö

6Aika-kaupunkikoordinaattori (vaihtuva edustus)