Siirry sisältöön

Mikä 6Aika?

Kuutoskaupungeilla on yhteisiä,  kaupungistumiseen liittyviä haasteita. 6Aika-strategian avulla Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin ja kehittämään entistä parempia palveluja.

Älykkäämpiä ja avoimempia kaupunkeja

6Aika-strategia hankkeineen on vienyt harppauksilla eteenpäin suomalaisten kaupunkien kehittämistä. 6Aika-hankkeet tukevat käytännössä myös kaupunkien ilmastotavoitteita.

Uutta liiketoimintaa yrityksille

Yritykset testaavat 6Aika-hankkeissa tuotteita ja palveluita aidossa kaupunkiympäristössä. Todellisilta käyttäjiltä saatu palaute auttaa kehittämään entistä parempia palveluja.

Suomalaisen kaupunki­­kehittämisen näyteikkuna

6Aika kiinnostaa maailmalla. Vastaavanlainen kaupunki-, organisaatio- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö on harvinaista. Olemme käyttäjien tarpeista lähtevän, kestävän kaupunkikehittämisen benchmark kansainvälisille verkostoille.

Rahoitus

6Aika-strategiaa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Suomen valtio, kuutoskaupungit ja hankekumppanit.

Lue lisää

Viestintämateriaalit ja pöytäkirjat

Katso 6Aika-viestinnän materiaalit. Myös 6Aika-johtoryhmän kokousten pöytäkirjat ja muistiot 6Aika-ohjausryhmän kokouksista julkaistaan täällä.

Lue lisää

Älykaupungit tehdään yhdessä


Yhteistyö on 6Aika-strategian perusta. Yhteistyö kaupunkien eri toimijoiden – yritysten, asukkaiden, kaupunkien työntekijöiden ja tutkimusorganisaatioiden – kesken. Lisäksi tulee uudenlainen yhteistyö kuutoskaupunkien kesken, tiivis ja käytännönläheinen yhteistyö, jolla kehitetään kaupunkeja yhdessä. Jokaisessa 6Aika-hankkessa on toimijoita vähintään kahdesta eri kuutoskaupungista.

Yhteistyön edellytyksenä on avoimuus. 6Aika-hankkeissa jaetaan tietoja ja kokemuksia kaupunkien ja muiden hankekumppaneiden kesken. Yhdessä koettu ja opittu lisää luottamusta. Vuonna 2014 alkanut 6Aika-strategia on luonut maahan sadoista asiantuntijoista koostuvan kaupunkikehittäjien verkoston.

Avoimuus tarkoittaa 6Aika-strategiassa myös kaupunkien uutta asemoitumista. Kaupungit ovat avautuneet niin, että yritykset pääsevät testaamaan tuotteitaan ja palveluitaan aitojen käyttäjien kanssa aidoissa kaupunkiympäristöissä, kuten kouluissa, ostoskeskuksissa, sairaaloissa, hoitokodeissa ja kaupunginosissa. Näitä fyysisiä, virtuaalisia ja toiminnallisia yhteiskehittämisen tiloja kutsumme innovaatioalustoiksi.

6Aika-infograafin sisällöt: Numero kuusi. Kaupunkien sijainnit Suomen kartalla. Budjetti noin 100 miljoonaa euroa. Tekstissä mainitut rahoittajat lueteltu. Suomen sijainti kartalla Euroopassa. 6Aika koskee joka 3. suomalaista. 6Ajassa on käynnistynyt 60 hanketta. Strategian päätavoitteina on uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä kansallisen kilpailukyvyn nousu.

Hankkeet ovat 6Aika-strategian moottoreita. Hankkeiden teemat vaihtelevat älykkäästä liikkumisesta oppimiseen, terveydestä ja hyvinvoinnista kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. 6Aikaan kuuluu myös työllisyyden ja osaamisen hankkeita. Strategian perustana on kolme laajamittaista kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Ne ovat edistäneet suomalaisen älykaupunkimallin tärkeitä osatekijöitä: asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä, datan avaamista ja hyödyntämistä sekä palvelujen kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä.

Kärkihankkeet (3 hanketta) 27%. Osaamisen kehittäminen ja työllisyys (19 hanketta) 17%. Kiertotalous ja energia (12 hanketta) 17 %. Pk-yritysten osaaminen ja kyvykkyydet (4 hanketta) 8 %. Smart City -ratkaisut ja kaupunkitieto (7 hanketta) 7 %. Liikkuminen (5 hanketta) 6 %. Strategian koordinaatio (2 hanketta) 7 %. Oppiminen (2 hanketta) 6 %. Terveys ja hyvinvointi (5 hanketta) 5 %.
6Aika-hankkeet teemoittain ja teemojen osuus strategian kokonaisbudjetista

Monialainen 6Aika tarjoaa ainutlaatuiset puitteet älykkäälle ja kestävälle kaupunkikehittämiselle. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja osaamista. Tavoitteena on luoda parempaa Suomea.

6Aika-strategia – Avoimet ja älykkäät palvelut 2014–2020 on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Strategiaa ja sen hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). Rahoittavana viranomaisena EAKR-rahoituksen osalta toimii Uudenmaan liitto ja ESR-rahoituksen osalta Hämeen ELY-keskus. Budjetti on noin 100 miljoonaa euroa.

Ota yhteyttä