Siirry sisältöön

EAKR-hankehaku avoinna!

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku on avoinna 1.12.2015–15.1.2016. Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman mukaisia ja 6Aika-strategiaa toteutta­via pilotti- ja kokeiluhankkeita.

6Aika-strategiaa toteutetaan kärki- ja pilotti­hankkeilla. Pohjaa yhteistyölle luodaan kuutoskaupunkien yhteisten kärkihankkeiden kautta. Pilot­tihankkeiden toiminnassa on tärkeää tiivis yhteistyö kärkihankkeiden kanssa. Yhteistyön tavat voivat vaihdella ja niistä sovitaan yhdessä kärkihankkeen ja pilotti­hankkeen kanssa. Pilottihankkeiden toivotaan tekevän yhteistyötä myös keskenään.

Strategian toteutuksen lähtökohtana on kaiken toiminnan avoimuus ja tulosten le­vitettävyys. Oppien, kokemusten, parhaiden käytäntöjen, työkalujen sekä prosessien jaka­minen kuuluu kaikkien 6Aika -hankkeiden perustehtäviin.

6Aika-hankkeiden etenemistä ja tuloksia seurataan ja arvioidaan säännöllisin väliajoin, jol­loin niiden toimintaa voidaan tukea paremmin. Samalla varmistetaan hankkeiden välisten synergioiden hyödyntäminen. 6Aika-hankkeissa toteutetuista, toimiviksi havaituista rat­kaisuista viestitään 6Aika-sivuilla, ja edistetään niiden hyödyntämistä muissa kaupungeissa.

Rahoitettavien pilotti- ja kokeiluhankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia. Kaikissa hankkeissa hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta (eli vähintään kahden eri toimijan yhteishanke).

Ennen hankehakemuksen laatimista tutustu Rakennerahaston julkaisemaan Hakijan ohjeeseen ja Infotilaisuuden esitysmateriaaleihin. Myös Usein kysytyt kysymykset -sivulta kannattaa käydä etsimässä vastauksia mieltä askarruttaviin hakuaiheisiin kysymyksiin.

Hankehaun teema-alueet

Kuutoskaupungit ovat tunnistaneet neljä keskeisiä strategista teema-aluetta. Pilottihankkei­den toiminnan odotetaan kohdistuvan pääosin yhdelle tai useammalle näistä teema-alueista. Lisäksi on mahdollista esittää ns. jokeri-pilottihankkeita. Hankehaun teema-alueet ovat:

 • Hyvinvointi
 • Oppiminen
 • Liikenne ja liikkuminen
 • Kaupunginosa kokeiluympäristönä
 • Jokeri (muu teema-alue)

Teema-alueille kohdistuvat pilottihankkeet voivat hyödyntää mitä tahansa 6Aika-strate­gian kolmesta painopistealueesta (Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat, Avoin osallisuus ja asiakkuus).

Avoin data ja rajapinnat

Pilottihankkeiden tavoitteena on datapohjaisen liiketoiminnan edistäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan malleja, menetelmiä ja palveluja, jotka johtavat konkreettisiin toimen­piteisiin datapohjaisen liiketoiminnan kiihdyttämiseksi ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Lisäksi aktivoidaan yritykset kehittämään uusia datapohjai­sia sovelluksia ja palveluita. Tavoitteen saavuttamiseksi seuraavat keinot ovat käytettävissä:

 • Avataan dataa ja rajapintoja. Erityisesti tarkoin valittuja datan ja rajapinto­jen avauksia, joissa on merkittävää liiketoimintapotentiaalia. Esimerkiksi My Data -mallien ja -menetelmien tutkiminen ja kehittäminen.
 • Kerätään dataa. Hyödyntämällä muun muassa joukkoistamisen menetelmiä, laitteita (anturit, mobiililaitteet jne.) ja/tai sosiaalista mediaa. Esimerkiksi tarkem­paa reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta, kuntalaisten hyvinvoinnista ja toiveista, suosituista paikoista ja reiteistä tai kaupunkikehityskohteista. Tuotetaan uutta dataan perustuvaa tietoa erityisesti elinkeinoelämän tarpe­isiin.
 • Kehitetään ja rikastetaan dataa. Alkuperäisen datan parantaminen esi­merkiksi rikastamalla käyttäjien datalla, ja parannetun datan takaisinsyöttö jär­jestelmään. Tutkitaan tällaisen kaksisuuntaisen rajapinnan mekanismia, ohjeis­tusta ja ehtoja sekä toteutustapaa. Pilotoidaan syntynyttä ratkaisua ai­doilla rajapinnoilla.

Avoimen datan ja rajapintojen hanketoiminta on rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 eritystavoitteen 5.1 ”Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen” alaista toimintaa, joten hankehakemusten tulee täyttää erityistavoitteen reunaehdot. Hankkeiden kohderyhmänä ovat yritykset, joiden osalta hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet.

Avoimet innovaatioalustat

Pilottihankkeiden tavoitteena on innovaatioalustoja hyödyntäen synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työllisyyttä. Tavoitteena on kasvattaa alustoilla toimivien yritysten ja t&k&I-tomijoiden määrää sekä luoda yrityslähtöisiä tuotteita ja palveluja. Toiminta kytkeytyy nimettyyn toimi­alaan/klusteriin ja yritysrajapinta on määritelty hankehakemuksessa.

Avoimet innovaatioalustat -painopisteen pilottihankkeissa hyödynnetään ja testataan joko kehitteillä olevia kärkihankkeen inno­vaatioalustoja tai rakennetaan ja pilotoidaan uusia innovaatioalustoja. Alustat voivat olla joko fyysisiä ja/tai virtu­aalisia.

Pilottihankkeissa alustalla yhdistyvät laaja-alainen yhteistyö sekä uusien ratkaisu­jen, palveluiden tai tuotteiden luominen tai olemassa olevien parantaminen. Inno­vaatioiden kaupallistaminen on muun muassa pilotoinnin kohteena.

Avoin osallisuus ja asiakkuus

Pilottihankkeiden tavoitteena on tuottaa uutta sisällöllistä tai menetelmällistä yhteistyötä asiakaspalvelumallien eri osien (kuten asiakkuuksien hallinta, monikanavaisuus, monituottajuus) kehit­tämiseen hyödyntäen muun muassa palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen toimintamalleja. Pilottihakkeet voivat myös tuottaa tunnistetuille asiakassegmenteille ratkaisuja, jotka lisäävät palveluiden tuotta­vuutta, luovat uutta yrittäjyyttä ja/tai vähentävät julkisten palveluiden ky­syntää.

Avointen innovaatioalustojen sekä Avoimen osallisuuden ja asiakkuuden hanketoiminta on rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteen 4.1 ”Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta” alaista toimintaa, joten hankehakemusten tulee täyttää erityistavoitteen reunaehdot. Hankkeiden kohderyhminä ovat yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistuvat kohderyh­mänä oleviin yrityksiin ja/tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin.

Pilottihankkeet tukevat kärkihankkeita

Haettavat pilotti- ja kokeiluhankkeet tukevat painopistealueensa kolmevuotisia kärkihanketta.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan avoimeksi dataksi yhteisiä toimintamalleja kehittäen ja noudattaen. Datan avaaminen ja hyödyntäminen luo innovaatioita ja liiketoimintaa, kun yritykset ja kehittäjät voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena. Avoin data tarjoaa pääsyn julkiseen tietoon, jonka hyödyntäminen on aikaisempaa helpompaa.

Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa on rakenteilla useita alustoja, joiden kohteina ovat muun muassa kaupunginosakehittäminen, erilaiset teknologialähtöiset innovaatioalustat, käyt­täjäyhteisöt sekä kaupunkien palveluprosessien ja tietovarantojen avaaminen innovaatioalus­toiksi. Kärkihankkeessa kaupungit kehittävät ja pilotoivat myös erilaisia alustamai­sia toimintamalleja. Tästä esimerkkinä prosessi, jolla tunnistetaan kaupunkien kehittämistarpeita ja tunnistettuihin tarpeisiin perustuen kehitetään uusia kaupunki-innovaati­oita.

Avoin osallisuus ja asiakkuus kärkihankkeessa luodaan uusi tapa suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaspalvelua ja kaupungin palveluita. Uusi asiakaspalvelumalli mahdollistaa käyttäjälähtöisten uusien palveluiden tuottamisen yhteistyössä yritysten ja tutkimuslai­tosten kanssa.

Pilotti- ja kokeiluhankkeiden arviointi ja valinta

Hankkeiden arvioinnissa käytetään sekä 6Aika-spesifejä että kansallisia valintakriteerejä. Kaikki hankkeet arvioidaan ja pisteytetään (1–5 pistettä) seuraavilla 6aika-spesifeillä valin­takriteereillä (sulkeissa painoarvot):

 • Hanke mahdollistaa uusien markkinavetoisten ratkaisujen ja palvelujen syntymistä. (40%)
 • Hanke toteuttaa kaupunkien, yritysten, t&k&i-toimijoiden ja asiakkaiden välistä tuoteke­hitys-, innovaatio- tai kaupallistamisyhteistyötä. (40%)
 • Esitetyt toimenpiteet, rahoitussuunnitelma ja hanketta toteuttava konsortio ovat tarkoi­tuksenmukaisia. (20%)

Avoin data ja rajapinta -hankkeet arvioidaan ja pisteytetään lisäksi seuraavilla kansallisilla 5.1 erityistavoitteen valintakriteereillä (sulkeissa painoarvot):

 • Hanke tukee pk-yrityksen t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palvelu­iden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20%)
 • Hanke tukee pk-yritysten tiivistä yhteistyötä tutkimus- koulutus- tai kehittämisorgan­isaatioiden kanssa. (20%)
 • Hanke luo valmiuksia uuden yrityksen t&k-toiminnan käynnistymiselle. (20%)
 • Hanke tukee vähähiilisen liiketoiminnan kehittämistä ja edistää työllisyyttä. (12%)
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (12%)
 • Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskoh­teisiin. (5%)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2%)
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2%)
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5%)
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2%)

Avoimet innovaatioalustat -hankkeet sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeet arvi­oidaan ja pisteytetään kansallisilla 4.1 erityistavoitteen valintakriteereillä (sulkeissa painoar­vot):

 • Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehit­tämiseen ja teknologiseen muutokseen. (15%)
 • Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. (20%)
 • Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. (15%)
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (12%)
 • Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskoh­teisiin. (5%)
 • Hanke kohdistuu osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle. (12%)
 • Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista. (5%)
 • Hanke tukee vähähiilisen talouden edistämistä. (5%)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2%)
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2%)
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5%)
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2%)

Hankkeita arvioidaan kahdessa kategoriassa. Kaikille painopistealueille haetaan sekä pieniä että isoja hankkeita, joita arvioidaan omina kokonaisuuksinaan:

 • noin vuoden kestävät pilottihankkeet ja
 • noin kaksi vuotta kestävät pilottihankkeet.

Noin vuoden kestävissä piloteissa tavoitteena on synnyttää pienellä konsortiolla tuloksia nopeasti kokeilujen kautta. Nämä pilotit voivat valita kustannusmallinsa kolmesta vaihtoeh­dosta: flat rate 24 %, flat rate 15 % tai Lump sum (kertakorvausmalli). Lisätietoa löytyy Rakennerahaston Yksinkertaistetut kustannusmallit -sivuilta.

Noin kahden vuoden piloteissa tavoitteena on synnyttää laajemmalla osaamispohjalla eli monipuolisemmalla konsortiolla pidempikestoisia vaikutuksia painopistealueilla. Nämä pilotit voivat valita kustannusmallinsa kahdesta vaihtoehdosta: flat rate 24 % tai flat rate 15 %.

Tukikelpoiset hakijat

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien organisaatiot, kuutoskaupunkien alueella toimivat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomistei­set teknologia- ja osaamiskeskukset, muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskun­nat. Koska rahoittajana on maakuntaliitto (Uudenmaan liitto), yksittäiselle yri­tykselle ei voida myöntää tukea sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:
Hakijan ohje
Infotilaisuuden esitysmateriaalit