Siirry sisältöön

Datan avaaminen jatkuu kaupunkien perustoimintana

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat avanneet yhdessä julkisia datojaan vuodesta 2014. Tämä on tapahtunut 6Aika-strategian avoimen datan kärkihankkeen tukemana. Tavoitteena on ollut luoda datan avaamiseen yhteisiä toimintamalleja, avata harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaa avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Työtä on tehty eri kaupungeissa yhtä aikaa ja samalla tavalla, ja sen tuloksena sekä kaupunkien että kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi. Kärkihanke päättyy vuodenvaihteessa, ja datan avaaminen jatkuu osana kaupunkien perustoimintaa.

6Ajassa avattu yli 500 datasettiä ja rajapintaa

Hankkeen aikana kaupungit ovat avanneet yli 500 datasettiä ja rajapintaa. Yksi keskeisistä ponnistuksista on ollut harmonisoitujen päätös-, palaute-, tapahtuma- ja resurssirajapintojen rakentaminen. Rajapintojen kautta jaetaan kaikki tieto kaupungin tapahtumista ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä. Kun rajapinnat on harmonisoitu, ne toimivat samalla tavalla kaikissa kaupungeissa.

Lisäksi kaupungit ovat rakentaneet yhteisen dataportaalialustan, joka kerää yhteen kaupunkien tarjolla olevan datan, dokumentit, käyttöohjeet ja metadatan. Pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen ja Oulun dataportaalit avautuvat ennen vuodenvaihdetta.

Työtä hankkeessa on tehty tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, sillä tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä sille, että yritykset pystyvät hyödyntämään verovaroin tuotettua dataa. Näin yritysten tarpeita on kuultu tarkasti, ja niiden edustajat ovat muun muassa voineet vaikuttaa rajapintaratkaisuihin ja -standardeihin.

Datan avaamisen jatkosuunnitelmat kaupungeissa

Kaupunkien välistä avoimen datan yhteistyötä tehdään tiiviisti jatkossakin. Kaikki mukana olleet organisaatiot ovat tehneet suunnitelmia, joilla halutaan taata se, että yhdessä opitut asiat tulevat hyötykäyttöön. Datan avaamisesta halutaan tehdä pysyvä käytäntö kaupunkitiedon osalta.

Helsingissä datan avaamisen tukena toimii Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi) -palvelu. HRI on pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) yhteinen avoimen datan palvelu, joka on toiminut jo vuodesta 2011. HRI avustaa pääkaupunkiseudun datan avaamisessa, järjestää koulutuksia kaupunkien henkilöstölle sekä edistää avattujen aineistojen hyödyntämistä muun muassa oppilaitosyhteistyön merkeissä. Helsingissä datan avaamisessa ovat mukana myös kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen asiantuntijat. Data ja sen avoimuus jatkuvat teemoina myös Forum Virium Helsingin esineiden internet (IoT) -hankkeissa. Tavoitteena on kehittää esimerkiksi uudenlaisia datankeruumenetelmiä, joihin myös kaupunkilaiset voivat osallistua.

Espoo määrittelee parhaillaan datapolitiikkaansa ja datan avaamisen parhaita käytäntöjä ja ne otetaan osaksi kaupungin toimintaa. Espoo on kirinyt rajapintojen rakentajana; esimerkiksi palaute-, tapahtuma- ja resurssienvarausrajapinnat on avattu hankkeen aikana.

Vantaa jatkaa datan ja rajapintojen avaamista yhdessä toimialojen asiantuntijoiden kanssa, ja yhteistyössä HRI:n kanssa. Keskeisenä toimijana toimialojen datan avaamisessa ja niiden julkaisemisessa HRI-palvelun kautta toimii Vantaan tietopalveluyksikkö. Avoin data ja rajapinnat pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin kaupungin hankinnoissa sekä keväällä 2018 alkavissa hankkeissa. Marraskuussa 2017 käyttöön otetussa kiinteistöjen hallinnan järjestelmästä avattiin HRI:ssä kiinteistötiedon rajapinta, jonka kautta saa tietoja kaupungin omistamista tai vuokraamista toimitila- ja asuinrakennuksista. Avoimille rajapinnoille on nimettävä omistaja, jotta varmistetaan avoimien rajapintojen ylläpito ja niihin liittyvien hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vakiintuminen hankkeen jälkeenkin.

Turussa avointa dataa pyritään hyödyntämään aktiivisemmin kaupungin omassa toiminnassa sekä palvelutuotannossa. Turku Science Park Oy ja Lounaispaikka jatkavat yhteistyötä kaupungin kanssa muun muassa alueellisen dataportaalin ylläpidossa ja datan markkinoinnissa yrityksille. Avoimella datalla on merkittävä rooli uusien ratkaisujen löytämisessä, kun haetaan vastauksia rakennemuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, kuten työvoimaan saatavuuden ja alueen imagon parantamiseen.

Tampereella avaamisen painopistettä siirretään uusiin hankintoihin ja tarvelähtöisyyteen. Avaamisessa hyödynnetään vahvemmin seudun yritysten tarpeita. Nyt yhdessä luodut toimintamallit tuodaan mukaan kaupungin toimintaan ja avattua tietoa pyritään hyödyntämään aikaisempaa paremmin kaupungin sisällä. Kuten Helsingissä, myös Tampereella määritellään IoT-alustaa, joka osaltaan edistää datan saatavuutta ja analytiikkaa sekä mahdollistaa uusien palveluiden syntymisen.

Oulussa syksyllä 2017 käynnistyneen Data Alive Oulu -kehittäjäyhteisön toiminta edistää datan hyödyntämistä ja dataan perustuvaa liiketoimintaa sekä ylläpitää avoimen datan verkostoa. Avoimen datan ekosysteemi tarvitsee erilaisia kehittäjiä ja eri näkökulmia. Oulu tuo avoimen datan osaksi tiedonhallinnan kokonaisuutta ja siitä vastaa kaupungin konsernihallinto ja tietojohtaminen.

Databusiness.fi

Dataportaalit ja kehittäjäyhteisöt:

Helsinki Region Infoshare (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen): www.hri.fi
Helsinki Loves Developers www.facebook.com/groups/heldev/ ja dev.hel.fi

Turku: data.turku.fi ja Lounaistieto: www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/avoimet-aineistot/
Tampere: data.tampere.fi
Oulun kaupungin dataportaali: data.ouka.fi/ Data Alive Oulu: data.ouka.fi/fi/data-alive-oulu/

Avoimen datan ja rajapintojen oppaat ja suositukset löydät Työkalupakista.

Tampereen kaupungin ja pääkaupunkiseudun avoimen datan uutiskirjeitä voit tilata täältä:
Pääkaupunkiseutu: http://www.hri.fi/fi/uutiskirje/
Tampereen kaupunki: http://eepurl.com/c_g0w5

Lisätietoja:

Matti Saastamoinen
Senior Service Architect, Gofore
puh. 040 820 4610
matti.saastamoinen(at)gofore.com

Joonas Dukpa
Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
puh. 040 8063245
joonas.dukpa(at)tampere.fi