Siirry sisältöön

6Aika tuo EU-rahoitusta kestävään kaupunkikehitykseen

28.04.2014 | 6AikaUutiset

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on käynnistymässä oleva kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Es­poo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku. 6Aika-strategia sisältyy Suomen hallituksen tammikuussa hyväksymään EU:n uuteen rakennerahasto-ohjelmaan, ja strategian käytännön toteutus käynnistyy tänä keväänä.

6Aika-strategiassa kaupunkipalvelujen avointa ekosysteemiä rakennetaan kolmella painopistealueella: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus. Perustana on yhteiskuntakehitys kohti yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja saavutettavuutta. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viran­omaisten muodostama kokonaisuus. Yksi tehokkaim­mista tavoista synnyttää innovaatioita ja kasvattaa tuottavuutta ovat kaikkien toimijoi­den mukanaolon mahdollistavat avoimet toimintamallit.

6Aika-strategia voi olla kansallisesti merkittävä: mukana olevissa kaupungeissa asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Suurimpien kaupunkiseu­tujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysympäristönä vahvistaa Suo­men kilpailukykyä. 6Aika-strategia parantaa myös kaupunkien palveluprosesseja ja niiden yhteentoimivuutta yli kuntarajojen. Toimenpiteet lisäävät sekä osallistujakaupun­kien että koko maan julkisen sektorin tuottavuutta, koska 6Aika-strategian hankkeissa kehitetyt uudet toiminta­mallit ovat kaikkien suomalaisten kaupunkien ja kuntien käytettävissä.

6Aika-strategian kautta EU (rahoitusosuus 50 %), kuutoskaupungit (rahoitusosuus 33 %) ja Suomen valtio (rahoitusosuus 17 %) rahoittavat vuosina 2014–2020 kestävän kaupunkikehityksen hankkeita kuutoskaupungeissa lähes 80 miljoonalla eurolla (rakennerahasto-ohjelmaan kirjattu Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitus). 6Aika-strategian hankkeisiin voidaan lisäksi varata myöhemmin täsmentyvä määrä Euroopan sosiaalirahaston ESR-rahoitusta.

6Aika-tavoitteet

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimin­taa ja työpaikkoja. Hallituksen hyväksymän rakennerahasto-ohjelman mukaan suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysalustana vahvistaa Suomen kilpailukykyä, koska kehitysalusta on riittävän suuri maailmanluokan referenssikohteeksi.

6Aika-strategian päämääränä on mahdollistaa entistä paremmat ja tehokkaammat kaupunkien ja kaupunkiseutujen palvelut, parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä niiden alueella sekä ottaa höytykäyttöön koko kaupunkiyhteisön innovointikapasi­teetti. Lisäksi palve­lu­jen saatavuutta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan mm. kehittämällä toimivia verkkopalveluja perinteisten palvelumuotojen rinnalle.

Avoimet innovaatioalustat ja avoin tieto ovat keskeisiä seikkoja mm. kuntien ICT-toiminta-arkkitehtuurin kehittämisessä, ja toiminta-arkkitehtuurin kehittäminen onkin yksi koko 6Aika-työn yksi perustavoitteita.

Kolme painopistealuetta

6Aika-strategian kolmesta painopistealueesta avoimet innovaatioalustat -painopisteen hankkeissa kaupungit mahdollistavat avoimuuden avulla uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen ja testaamisen todellisissa kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa, hyödyntäen mm. uudenlaisia hankintaprosesseja.

Avoin data ja rajapinnat -painopisteen avulla kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi yhteisiä toimintamalleja noudattaen. Datan avaaminen ja hyödyntäminen luo innovaatioita ja liiketoimintaa, kun yritykset ja kehittäjät voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena. Kansalaisille, yrityksille ja muille yhteisöille, tutkijoille ja opiskelijoille sekä viranomaisille itselleen avoin data tarjoaa pääsyn julkiseen tietoon, jonka hyödyntäminen on aikaisempaa helpompaa.

Avoin osallisuus -painopistealueen tavoitteena on luoda kansalaisille yhä paremmat mahdollisuudet osallistua ja kokea osallisuutta. Lisäksi se tuo kansalaisille uusia avoimia ja sujuvia monikanavaisia asiakaspalveluproses­seja ja -järjestelmiä. Julkisen hallinnon toimintakulttuurin nykyistä parempi avoimuus lisää tietoisuutta yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta ja aktivoi kansalaisia osallistumaan niiden kehittämiseen. Uutta hyvinvointiyhteiskuntaa halutaan rakentaa vuorovaikutteiseen suuntaan parantamalla palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

6Aika-strategian käytännön toteutus

6Aika-strategiaa toteutetaan kaupunkien yhteisillä hankkeilla joihin voivat osallistua myös esimerkiksi tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt. Ensimmäinen 6Aika-strategian haku käynnistyy kesäkuussa 2014. Haun organisoinnista huolehtii Uudenmaan liitto, joka myös hoitaa hakua koskevan virallisen tiedottamisen. Lopullisen päätöksen valittavista hankkeista tekee kaupunkien edustajista koostuva johtoryhmä.

6Aika-strategialle ja sen hankkeille on avattu verkkosivusto osoitteessa www.6aika.fi. Hakua, hakuehtoja yms. koskeva informaatio julkaistaan myös tässä sivustossa, kun kuutoskaupunkien ja Forum Virium Helsingin henkilöstöstä muodostuva strategiatoimisto aloittaa loppukeväästä työnsä.